ΠΕ Φθιώτιδας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθµ. 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, είκοσι ενός (21) ατόµων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, προκειµένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός και να εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δηµόσια υγεία των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από 08/03/2016 έως 10/03/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αριθμ 1/2016

Σχολιάστε