ΠΕ Φωκίδας: Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Α2-718/28-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2090/Β΄), όπως ισχύει σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΚΟΚΑΛΑΣ-1