Επιβολή προστίµων σε εφαρµογή του Ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α΄173) και της Απόφασης Α2-718 (ΦΕΚ Β΄2090/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών» από τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-Π.-Ε.-ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχολιάστε