Επιβολή κυρώσεων στo αρτοποιείο – Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής µε την επωνυµία ¨ΥΙΟΙ ∆. ∆ΡΑΚΟΥΛΗ Ο.Ε¨, στην περιοχή ∆.Ε. Ταµυνέων –Αλιβέρι

Επιβολή κυρώσεων στo αρτοποιείο – Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής µε την επωνυµία ¨ΥΙΟΙ ∆. ∆ΡΑΚΟΥΛΗ Ο.Ε¨, στην περιοχή ∆.Ε. Ταµυνέων – Αλιβέρι, Οδός: Κόλλια 3, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011(Α/143) και Ν.3325/2005 (68/Α).

 

Πληροφορίες: κ. ∆. Μανώλης, κ. Ι. Γερογιάννης

                        

 

Τηλ:   22213-53402-410      Fax: 22213-53451

e-mail: danap-evo@pste.gov.gr  

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο