Ενημέρωση κοινού σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 4277/07.06.2019 εγγράφου της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ