Έκθεση Αυτοψίας του φορέα με την επωνυμία «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Αρδίτζογλου τηλ: 2221353441. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.