Έκθεση Αυτοψίας Εγκαταστάσης Ξυλουργείου και Μονάδας Παραγωγής Αλουμινίου του Γεωργίου Πετή του Ν.3982/2011 Αρθρου 29 της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β/9-2-2012)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β/9-2-2012) πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις “του Γεωργίου Πετή” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο