Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μεμονωμένος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών (μπαταρίες)» μέγιστης ισχύος έκχυσης 50,00 ΜW του φορέα με την επωνυμία «EXITUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», σε έκταση 19.404,07 τ.μ., στη θέση «ΣΚΑΛΙ» Πυρίου, της Δ.Ε. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας