Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιανουάριο του οικονομικού έτους 2021

Ψ1Δ17ΛΗ-ΙΗΜ