Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά”για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Π.Σ.,των Επιτροπών,των Ημερίδων & των Συνεδρίων της Π.Σ.Ε. το έτος 2014″

Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά”για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου,των Επιτροπών,των Ημερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το έτος 2014″

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε