Χάρτης Πρόβλεψης πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Παρασκευή 15/7/2022, για περιοχές αρμοδιότητας Δήμων και Δασαρχείων της ΠΕ Βοιωτίας – λήψη μέτρων