Αριθμός Πρακτικού 49, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ