Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας