Αριθμός Πρακτικού 32, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

6ΣΕΛ7ΛΗ-ΘΚΙ