Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας