Αριθμός Πρακτικού 16, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Απριλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ