Αριθμός Πρακτικού 14 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 4ης Απριλίου 2016

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 4 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της (ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 46442/608/29-3-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρακτικό  14 Οικονομικής Επιτροπής