Αριθμός Πρακτικού 12, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜΞΡ7ΛΗ-ΔΧΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ2