Αριθμός Πρακτικού 12, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

60ΧΘ7ΛΗ-Ο21