Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης την 29-6-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/4