Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης την 31-7-2017

Ω0ΒΨ7ΛΗ-56Χ -ΑΠΟΦΑΣΗ 133-2017

6Υ007ΛΗ-ΠΓ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 134-2017

6Β5Φ7ΛΗ-1ΥΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 135-2017

7ΔΣΙ7ΛΗ-Τ7Η -ΑΠΟΦΑΣΗ 136-2017

Ω1ΣΥ7ΛΗ-ΧΛΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ 137-2017

6Θ9Ο7ΛΗ-ΗΚ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 138-2017

ΩΨ437ΛΗ-80Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 139-2017

ΩΜΑΞ7ΛΗ-017- ΑΠΟΦΑΣΗ 140-2017

69ΦΜ7ΛΗ-ΒΩΞ-ΑΠΟΦΑΣΗ 141-2017

ΩΝΦ87ΛΗ-ΥΝΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 142-2017

6ΒΔΨ7ΛΗ-Σ2Δ -ΑΠΟΦΑΣΗ 143-2017

ΩΣΩΙ7ΛΗ-8ΩΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 144-2017

ΩΨΜ67ΛΗ-ΡΞΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 145-2017

7ΑΘΛ7ΛΗ-ΚΔ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ 146-2017

6Π537ΛΗ-ΒΚΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 147-2017

706Γ7ΛΗ-ΗΣΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 148-2017

7ΔΙΘ7ΛΗ-5ΛΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ 149-2017

6ΛΕΧ7ΛΗ-7ΘΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 151-2017

ΨΡΠ97ΛΗ-ΨΩΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ 152-2017

ΩΗΡ07ΛΗ-7Υ8 -ΑΠΟΦΑΣΗ 153-2017

ΨΕ1Ε7ΛΗ-ΔΨ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ 154-2017

62ΩΤ7ΛΗ-Ε9Ξ -ΑΠΟΦΑΣΗ 155-2017

67ΦΚ7ΛΗ-2ΩΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 156-2017

ΩΒΨΒ7ΛΗ-5ΨΤ-ΑΠΟΦΑΣΗ 157-2017

6Ο7Φ7ΛΗ-ΣΝ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 158-2017

7Δ147ΛΗ-8Τ5-ΑΠΟΦΑΣΗ 159-2017

ΨΟ0Σ7ΛΗ-ΣΚΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 160-2017

ΩΘ4Σ7ΛΗ-ΓΣΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ 161-2017

ΩΕ4Ν7ΛΗ-43Η- ΑΠΟΦΑΣΗ 162-2017

Ω38Υ7ΛΗ-ΒΙΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ 163-2017