Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 359 – 408)

Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
ΩΧΤΤ7ΛΗ-Χ4Κ - ΑΠΟΦΑΣΗ 359-2018
Ω17Ν7ΛΗ-4Ψ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 360-2018
ΩΘΥΑ7ΛΗ-ΤΥΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 361-2018
6ΕΓΥ7ΛΗ-ΘΥΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 362-2018
Ω73Θ7ΛΗ-ΙΞΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 363-2018
6ΛΦΓ7ΛΗ-ΣΥ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 364-2018
75ΙΣ7ΛΗ-ΩΦ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 365-2018
ΩΛ247ΛΗ-Φ9Γ- ΑΠΟΦΑΣΗ 366-2018
Ω0ΓΑ7ΛΗ-Ε08- ΑΠΟΦΑΣΗ 367-2018
6ΚΣΒ7ΛΗ-Θ1Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 368-2018
663Ζ7ΛΗ-ΠΩ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 369-2018
6Π5Ψ7ΛΗ-ΗΨΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 370-2018
7ΔΛΡ7ΛΗ-ΘΘΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 371-2018
Ω93Θ7ΛΗ-0ΦΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 372-2018
ΩΞΡΞ7ΛΗ-3ΡΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 373-2018
Ψ7Λ97ΛΗ-4ΡΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 374-2018
ΩΞΚΩ7ΛΗ-ΡΣΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 375-2018
Ω0ΕΦ7ΛΗ-89Μ- ΑΠΟΦΑΣΗ 376-2018
ΩΣΤ27ΛΗ-ΕΑΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 377-2018
7ΧΓΦ7ΛΗ-ΦΡΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ 378-2018
7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 379-2018
Ω76Θ7ΛΗ-Λ65- ΑΠΟΦΑΣΗ 380-2018
ΩΥΘΘ7ΛΗ-Ξ5Ρ- ΑΠΟΦΑΣΗ 381-2018
67ΛΧ7ΛΗ-4ΗΣ- ΑΠΟΦΑΗ 382-2018
69ΘΘ7ΛΗ-5ΣΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ 383-2018
6ΔΡΤ7ΛΗ-ΞΙ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 384-2018
ΩΥ857ΛΗ-1ΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 385-2018
73ΒΠ7ΛΗ-8ΩΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 386-2018
ΩΟΨ97ΛΗ-8ΤΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 387-2018
7ΧΨΤ7ΛΗ-1ΨΦ- ΑΠΟΦΑΣΗ 388-2018
75ΤΝ7ΛΗ-ΦΛΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 389-2018
6ΓΟΦ7ΛΗ-ΣΘΘ - ΑΠΟΦΑΣΗ 390-2018
Ω2ΥΞ7ΛΗ-3Α4- ΑΠΟΦΑΣΗ 391-2018
6Τ087ΛΗ-7Γ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 392-2018
ΩΨ987ΛΗ-ΤΤ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 393-2018
ΩΞΓ67ΛΗ-8ΑΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 394-2018
64707ΛΗ-ΝΣ4- ΑΠΟΦΑΗ 395-2018
6ΟΛΠ7ΛΗ-5ΝΚ- ΑΠΟΦΑΣΗ 396-2018
ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 397-2018
6Θ097ΛΗ-ΜΝ2- ΑΠΟΦΑΣΗ 398-2018
62ΠΗ7ΛΗ-Κ2Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 399-2018
ΩΞΥ27ΛΗ-ΓΦ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 400-2018
Ψ43Η7ΛΗ-ΣΦΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 401-2018
7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 402-2018
Ψ7ΧΥ7ΛΗ-4ΝΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 403-2018
ΩΒ1Α7ΛΗ-1ΕΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 404-2018
Ω4ΣΒ7ΛΗ-ΧΡΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 405-2018
Ω4Δ47ΛΗ-ΒΓΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 406-2018
6ΛΓΞ7ΛΗ-ΚΩΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 407-2018
6ΛΜΜ7ΛΗ-ΣΩ5- ΑΠΟΦΑΣΗ 408-2018