Απόσπασμα Πρακτικού 10/16-03-2020, Θέμα 46ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας