Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών με δραστηριότητα «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12,R13) και κέντρο διαλογής/ ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ εργασίες R13 )» του φορέα με την επωνυμία MODHU MD SHAHIDUL ISLAM που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Θέση «Ρουμάνια» της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας