Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 MW στη θέση «ΑΛΟΓΑΚΙ» Δ.Κ. Βαγίων της Δ.Ε. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΤΟΡΕΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

Ω2ΗΞ7ΛΗ-ΞΤΒ