Απόφαση Γ.Γ.Π.Π. παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Κ. Λεβαδέων, της Δ.Ε. Λεβαδέων Δήμου Λεβαδέων Π.Ε.Βοιωτίας

0675_001