Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ : Περίληψη πρόσκλησης Δημοσίων Έργων