Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο