Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας με αριθμ. πρωτ. 166598/3-8-2023 (ΣΟΧ 6/2023) και ΑΔΑ : ΨΩΟΤ7ΛΗ-6ΟΨ για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 4/8/2023 έως και 10/8/2023

 

Αίτηση ΣΟΧ 6.2023

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 υ.κ.)

Υπεύθυνη δήλωση 12μηνο