Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας

Π.Ε.Ευρυτανίας-Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού