Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ2/2018 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου στην Π.Ε.Φθιώτιδας

6ΕΘΞ7ΛΗ-ΟΒΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2018 (ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΟΧ.6

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 είναι από 17/3/2018 έως 26/3/2018

Σχολιάστε