Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ2/2018 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου στην Π.Ε.Φθιώτιδας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΟΧ.6

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 είναι από 17/3/2018 έως 26/3/2018