Ανακοίνωση Δ/νσης Ανάπτυξης για τη λειτουργία ελαιοτριβείων

Η Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αν δεν διαχειριστούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης στις ελαιοκομικές περιοχές και αφετέρου ότι πλησιάζει η έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων για τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνουν για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους :

Γενικά

 • Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη λειτουργία των ελαιοτριβείων όσο και μετά από αυτή, να μη δημιουργούνται οχληρές καταστάσεις καθώς και ανθυγιεινές εστίες, ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων  στους παρακάτω αποδέκτες : Θάλασσα, ποτάμια, χείμαρρους, αρδευτικούς και μη αύλακες με ή χωρίς ροή κατά την ελαιοκομική περίοδο.
 • Από τη δημοσίευση της ΚΥΑ 145116 / 2-2-2011 (ΦΕΚ 354 Β) άλλαξαν οι διατάξεις σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων ελαιοτριβείων, οι οποίοι διαθέτουν οριστική άδεια επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα ΚΥΑ μέχρι 8-3-2013.
 • Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου για την εν λόγω δραστηριότητά δε διαθέτει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή αυτή έχει λήξει και πρέπει να ανανεωθεί, καθώς και σε περίπτωση που δεν έχει εφοδιαστεί με οριστική άδεια επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα πρέπει για τη λειτουργία της μονάδας πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να λάβει τη σχετική άδεια .
 • Η ύπαρξη αδειοδοτημένου τελικού αποδέκτη για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία του. Στη συνέχεια περιγράφεται η δυνατότητα διάθεσης για τριφασικά και διφασικά ελαιοτριβεία :

Τριφασικά ελαιοτριβεία

 1. Σύμβαση με πυρηνελαιουργείο το οποίο θα διαθέτει αφενός άδεια λειτουργίας και αφετέρου απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία θα αναφέρεται ότι μπορεί να επεξεργαστεί τριφασικό ελαιοπυρήνα Η μεταφορά του ελαιοπυρήνα θα πρέπει να γίνεται με αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β).
 2. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον,
        α.  Εσχαρισμό
        β.  Ελαιοσυλλέκτη
        γ. Δεξαμενή προσθήκης κροκιδωτικού (διαλύματος κεκορεσμένου  ασβέστη ) σε ποσοστό 2% του όγκου των αποβλήτων ή 5 Kgr/tn ελαιοκάρπου, υπό συνεχή ανάδευση.
        δ. Καθίζηση σε διθάλαμη δεξαμενή επαρκούς χωρητικότητας όπου θα εξασφαλίζεται η παραμονή των αποβλήτων στον α΄ θάλαμο διάρκειας τουλάχιστον 30λεπτών και 2ωρη καθίζηση στον β΄ θάλαμο.
 3. Η τελική διάθεση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου μετά την παραπάνω επεξεργασία θα γίνεται σε μόνιμο επιτρεπόμενο αποδέκτη που θα περιγράφεται και θα καθορίζεται επακριβώς όπως :  

Σε δεξαμενές εξατμισοδιαπνοής (Lagoons),  με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων και θα βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών και σε ικανή απόσταση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε περιοίκους.

Για τα νερά των πλυντηρίων η τελική διάθεση θα γίνεται :

α. Σε στεγανούς βόθρους και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (π.χ. ΒΙΟ.ΚΑ.)

β. Σε απορροφητικούς  βόθρους  &  υπεδάφια διάθεση ή για άρδευση ελαιώνων και άλλων καλλιεργειών μετά τη θετική γνωμοδότηση και την αντίστοιχη έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την (ΚΥΑ) 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/8.3.2011) “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”.

Διφασικά ελαιοτριβεία

 1. Σύμβαση με πυρηνελαιουργείο το οποίο θα διαθέτει αφενός άδεια λειτουργίας και αφετέρου απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία θα αναφέρεται ότι μπορεί να επεξεργαστεί διφασικό ελαιοπυρήνα Η μεταφορά του ελαιοπυρήνα θα πρέπει να γίνεται με αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β).
 2. Η τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου (μόνο για τα νερά των πλυντηρίων) θα γίνεται σε μόνιμο επιτρεπόμενο αποδέκτη όπως :

α. Σε στεγανούς βόθρους και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (π.χ. ΒΙΟ.ΚΑ.)

β. Σε απορροφητικούς  βόθρους  &  υπεδάφια διάθεση ή για άρδευση ελαιώνων και άλλων καλλιεργειών μετά τη θετική γνωμοδότηση και την αντίστοιχη έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την (ΚΥΑ) 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/8.3.2011) “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”.