Αλλαγή φορέα αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου ΑΔΑ: 6ΘΝΗ7ΛΗ-Α7Π – Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 8,80 MW στη θέση «Μεγάλη Ράχη» της Τ.Κ. Βαγίων Λεονταρίου, Δ.Ε. Βαγίων Θεσπιών του Δήμου Θηβαίων & Αλιάρτου – Θεσπιών της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΑΔΑ:62ΥΨ7ΛΗ-Τ9Γ – σε νέο εκμεταλλευτή με την επωνυμία «ΛΙΨ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»