Άδεια λειτουργίας για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης τον ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.