Άδεια εγκατάστασης επέκτασης αποθήκης ευφλέκτων της εταιρείας «ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»

Άδεια εγκατάστασης επέκτασης µε αποθήκη εύφλεκτων, εργοστασίου παραγωγής κονιαµάτων – πρόσµικτων σκυροδέµατος της εταιρείας «ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», στη Θέση:∆ημοσιές Ριτσώνας ∆.Ε.:Αυλίδος ∆ήµος: Χαλκιδέων Π.Ε: Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) & Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’)

 

Πληροφορίες: ∆.Γιαννάκος

 

Τηλ: 2221353409    Fax: 2221353453

e-mail: giannakos@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Σχολιάστε