9η Συνεδρίαση 2023 – (28-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2023 ΑΔΑ: 6ΙΑΗ7ΛΗ-1ΗΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α751/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2023 ΑΔΑ: 9ΔΣΨ7ΛΗ-3ΛΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό Α679/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2023 ΑΔΑ: 94Ο47ΛΗ-0ΒΒ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό Α1877/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2023 ΑΔΑ: 6ΑΒΛ7ΛΗ-9ΛΠ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Σπυρίδωνος Δημητρίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2023 ΑΔΑ: ΡΠΧ17ΛΗ-ΑΟΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α693/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2023 ΑΔΑ: 6ΨΜ77ΛΗ-ΤΜ2

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. Α720/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2023 ΑΔΑ: Ψ35Β7ΛΗ-ΕΙΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 44/2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2023 ΑΔΑ: 6Ο077ΛΗ-6Ν2

ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 10/Θ 22ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2023 ΑΔΑ: 6ΑΠΩ7ΛΗ-ΛΞΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση προς χρήση γραφείου της Π.Ε. Εύβοιας στο δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΝΚ7ΛΗ-4ΦΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της με αριθ. 1764/27-12-2022 (πρακτικό 51ο, ΑΔΑ: Ψ8227ΛΗ-6Δ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σχετικά με την συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, το έτος 2023, για τις ανάγκες και διαγωνιστικές διαδικασίες της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2023 ΑΔΑ: ΨΚ7Ι7ΛΗ-ΚΧ2

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing), χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2023 ΑΔΑ: 95ΗΨ7ΛΗ-ΕΕΥ

ΘΕΜΑ 12ο: A. Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας & κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2022», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Β. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2023 ΑΔΑ: ΨΡΘΑ7ΛΗ-8ΡΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση της αριθμ. 1704/13-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2023 ΑΔΑ: 6ΒΗ37ΛΗ-8ΣΟ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στην «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2023 και 2024 στην Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 164.552,64€ με Φ.Π.Α 13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2023 ΑΔΑ: 63ΔΨ7ΛΗ-99Β

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025», προϋπολογισμού 2.650.000 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2023 ΑΔΑ: ΨΛΟΥ7ΛΗ-ΨΓΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2023 ΑΔΑ: 6ΧΝΩ7ΛΗ-ΣΧΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2023 ΑΔΑ: ΨΨΠΔ7ΛΗ-ΧΦΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2023 ΑΔΑ: 6ΥΘΖ7ΛΗ-Μ42

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2023 ΑΔΑ: 926Β7ΛΗ-Δ5Ε

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2023 ΑΔΑ: Ψ9Ε87ΛΗ-ΦΗ2

ΘΕΜΑ 21ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2023 ΑΔΑ: 98ΥΓ7ΛΗ-ΛΝΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2023 ΑΔΑ: 9ΡΒΦ7ΛΗ-Ζ2Σ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων περιοχής Δ.Ε. Τολοφώνας & Δ.Ε. Λιδωρικίου δήμου Δωρίδος», προϋπολογισμού 5.900.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2023 ΑΔΑ: ΨΒΗ57ΛΗ-ΞΡ3

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», της πράξης με τίτλο: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.245.000,00 € με ΦΠΑ Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2023 ΑΔΑ: 6ΞΗΤ7ΛΗ-ΝΒ0

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πολυχώρου στην Τ.Κ. Αργυρίων του δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 223.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2023 ΑΔΑ: ΨΥΕ67ΛΗ-6Α3

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας, της μελέτης Εφαρμογής Οδοποιίας και της Οριστικής μελέτης Κόμβων της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα -Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι», συμβατικής αμοιβής 437.868,01 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2023 ΑΔΑ: ΨΗΛΧ7ΛΗ-ΑΥΔ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31545/15-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:ΨΘΚ87ΛΗ-ΧΒΧ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 4-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2023 ΑΔΑ: ΡΒΕ57ΛΗ-ΞΤ1

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FERIENMESSE WIEN 2023», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 – 19 Μαρτίου 2023 στη Βιέννη της Αυστρίας, στον εκθεσιακό χώρο Reed Messe Wien GmbH Messeplatz 1, 1021 Wien (συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2023 ΑΔΑ: ΨΘΔ37ΛΗ-ΩΦ9

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.