8η Συνεδρίαση 2023 – (22-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2023 ΑΔΑ:ΨΣ2Ν7ΛΗ-ΒΜΜ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2023 ΑΔΑ: ΨΥΠΠ7ΛΗ-8ΚΔ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου της Π.Ε. Βοιωτίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2023 ΑΔΑ: 6ΦΛ17ΛΗ-ΠΦΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αρ. 1524/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 43/8-11-2022 πρακτικό) με ΑΔΑ: 66ΛΨ7ΛΗ-ΚΨ6 σχετικά με την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 195_2023 ΑΔΑ: 6ΚΑ57ΛΗ-ΑΜΚ

ΘΕΜΑ 4ο: α) Ανάκληση της αριθμ. 104/31-01-2023 (Απόσπασμα Πρακτικού 4ου, Θέμα: 32ο, ΑΔΑ: 94317ΛΗ-8ΥΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε β)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για δύο (2) έτη, γ) έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2023 ΑΔΑ: 6ΙΥΨ7ΛΗ-Δ0Ο

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Διακήρυξη Ν.9, Αρ. πρωτ.: 286900/20-12-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011874180).

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2023 ΑΔΑ: 9Π777ΛΗ-ΦΥΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αναλυτικών πλάνων εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων 2022-2025 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 283795/16-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2023 ΑΔΑ: ΨΘΘΞ7ΛΗ-Υ6Ω

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης -εξέτασης των καταγγελλομένων και αν υφίστανται οι προϋποθέσεις ή όχι στο να επιβληθούν κυρώσεις στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν.– ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ. Ο.Ε.» [σχετικό το υπ’ αριθ.πρωτ. 257672/14-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών ΠΣΕ] του 23ου θέματος της υπ’ αριθ. 48/7-12-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2023 ΑΔΑ: 679Κ7ΛΗ-ΕΣΧ

ΘΕΜΑ 8ο: Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 και Β) Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2023 ΑΔΑ: 6ΥΗ87ΛΗ-Ο9Β

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2023 ΑΔΑ: ΨΔΣ87ΛΗ-91Β

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2023 ΑΔΑ: 6ΞΙΡ7ΛΗ-ΠΝΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και έκδοση Χρηματικoύ Εντάλματος Προπληρωμής στον οριζόμενο υπόλογο, από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2023 ΑΔΑ: ΨΙΞΒ7ΛΗ-9Ε4

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2023 ΑΔΑ: 6Η107ΛΗ-ΨΨΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2023 ΑΔΑ: 6ΣΗΥ7ΛΗ-ΠΓ8

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης:«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 56.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2023 ΑΔΑ: 63ΘΔ7ΛΗ-Μ94

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2023 ΑΔΑ: 6ΣΘΜ7ΛΗ-8ΛΛ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμος: 6.200.000,00€ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2023ΝΠ46600000 / ΜΙS 5202639 ΤΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2023 ΑΔΑ: 6ΕΗΨ7ΛΗ-7ΧΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης:«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 78.120,00€ με ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2023 ΑΔΑ: 6ΑΙΙ7ΛΗ-ΤΙ2

ΘΕΜΑ 18ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» του προγράμματος ΣΑΝΠ 466 με Κ.Α. 2022ΝΠ46600020 (ΠρώηνΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2014ΕΠ56600008)

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2023 ΑΔΑ: Ψ9Φ07ΛΗ-Κ38

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 181.962,94 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2023 ΑΔΑ: 6Ξ997ΛΗ-9ΥΥ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1(ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΜΕΞΙΑΤΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΛΩΤΑ»,προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2023 ΑΔΑ: Ψ68Ν7ΛΗ-9ΩΚ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ» της Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € ,αναδόχου “ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2023 ΑΔΑ: 6ΣΩΑ7ΛΗ-ΨΙΠ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 30964/15-02-2023 με ΑΔΑ:9ΥΘ27ΛΗ-Ψ07 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών,από την εκδήλωση χιονοπτώσεων από την κακοκαιρία ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, από τις 05-02-2023 στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2023 ΑΔΑ: ΨΞΘΛ7ΛΗ-Σ98

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.