8η Συνεδρίαση 2022 – (01-03-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2022 ΑΔΑ:68Χ07ΛΗ-ΓΥΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας– Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2022 ΑΔΑ:ΨΡΦΚ7ΛΗ-ΞΓΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2022 ΑΔΑ:Ψ8ΨΛ7ΛΗ-ΑΘΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και μίσθωση περιπτέρου) στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «FOOD EXPOOENOTELIA 2022», που θα πραγματοποιηθεί απο τις 12-14 Μαρτίου 2022 στον εκθεσιακό χώρο Athens Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στα Σπάτα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2022 ΑΔΑ: 6ΚΑ77ΛΗ-Μ78

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 3/25-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΑΕΠ7ΛΗ-Ω44) ,πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2022 ΑΔΑ:9ΓΣΙ7ΛΗ-Ρ1Ψ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2022 ΑΔΑ:ΨΑΤΙ7ΛΗ-ΧΝΚ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας , για τη συμμετοχή του στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «Food Expo 2022 & Oenotelia 2022» – (12-14/03/2022) –Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo– Σπάτα-Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2022 ΑΔΑ:9ΒΑ67ΛΗ-6ΦΞ

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την καταγραφή και την απόσυρση ή καταστροφή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2022 ΑΔΑ:6Ζ8Β7ΛΗ-ΙΛΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2022 ΑΔΑ:ΨΠΒΝ7ΛΗ-ΩΙΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Ακύρωση της αριθ. 1609/01-12-2021 (Απόσπασμα Πρακτικού 46ο, Έκτακτο Θέμα 1ο, ΑΔΑ: 68Η97ΛΗ-0ΒΦ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της ενσωματωθείσας σε αυτή υπ’ αριθμ. 1457/26-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΟ17ΛΗ-ΧΨ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή της αριθμ. 193/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ που αφορά τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός-ομάδα Β) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2022 ΑΔΑ:62Ρ77ΛΗ-866

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών» Π.Ε. Ευρυτανίας,αναδόχου «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2022 ΑΔΑ: 9ΜΗΣ7ΛΗ-4ΣΦ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και των όρων της «Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2022-2023 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2022 ΑΔΑ: 6ΤΑΘ7ΛΗ-ΚΧΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2022 ΑΔΑ: 96Τ97ΛΗ-ΜΜΥ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2022 ΑΔΑ:6Μ2Θ7ΛΗ-ΚΨΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2022 ΑΔΑ:6ΖΛ37ΛΗ-6Φ8

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ανάθεσης υπηρεσίας από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2022 ΑΔΑ: 6ΥΝΒ7ΛΗ-ΨΘΔ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2022 ΑΔΑ: 65ΘΝ7ΛΗ-72Υ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2022 ΑΔΑ: 6ΚΛ17ΛΗ-1ΣΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 3ου Σταδίου της μελέτης : «Εκπόνηση Μελέτης αποκατάστασης παλιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού» συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € , χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2022 ΑΔΑ: ΩΝ3Ν7ΛΗ-Π74

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β΄ Φάση»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2022 ΑΔΑ: 9ΣΥΝ7ΛΗ-ΗΙΤ

ΘΕΜΑ 17ο:Δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022»Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 1.909.345,21 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2022 ΑΔΑ: 69ΝΕ7ΛΗ-Α1Ο

ΘΕΜΑ 18ο:Δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δομοκού»,Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2022 ΑΔΑ:9Ο9Χ7ΛΗ-ΜΨΠ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 2021»,Π.Ε. Ευρυτανίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184844, προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2022 ΑΔΑ:ΨΩΤ97ΛΗ-0ΨΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 2021», Π.Ε. Ευρυτανίας,με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185037, προϋπολογισμού 370.000,00€ και απόρριψη συμμετέχοντα λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2022 ΑΔΑ: 6ΧΙΧ7ΛΗ-3ΩΓ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία-ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι , συνολικού μήκους 32 ΚΜ», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2022 ΑΔΑ: ΡΒΒ17ΛΗ-ΤΘ9

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184164 του υποέργου 10 «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 μετά τον Πίσσωνα» ,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2022 ΑΔΑ: 9ΕΣΝ7ΛΗ-ΔΑ5

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Πρακτικού απόρριψης προσφοράς λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184130 του έργου «Εργασίες στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλακώντα» ,Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2022 ΑΔΑ:6ΩΝ67ΛΗ-Υ5Γ

ΘΕΜΑ 24ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου Μπαρώνη Άγγελου στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020»Π.Ε. Βοιωτίας, υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα – αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας»προϋπολογισμού: 500.000,00€ με ΦΠΑ, (εξ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2022 ΑΔΑ:6ΣΝΟ7ΛΗ-ΖΑ7

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών εθνικού οδικού δικτύου – τοίχοι αντιστήριξης κλπ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2022 ΑΔΑ:9Ω0Ι7ΛΗ-ΜΛΧ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αλιευτικό

καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας – Ν.Α. Εύβοιας» αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2022 ΑΔΑ:91ΥΡ7ΛΗ-10Η

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση πρότασης προέγκρισης πιστώσεων σε έργα των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ566, ΕΠ766, ΕΠ866, ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΠΛ7ΛΗ-ΑΨ0

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Έργα – Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2022 ΑΔΑ: 6ΟΞΔ7ΛΗ-ΣΧΤ

ΘΕΜΑ 29ο: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και έγκριση παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης της 04/2020 με αριθ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2022 ΑΔΑ: 9ΤΙΜ7ΛΗ-Θ6Ι

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του πρακτικού 7.7/11-02-2022 (ολοκληρώθηκε στις 17-02-2022), περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2022 ΑΔΑ:6ΟΚΓ7ΛΗ-ΖΩΟ

ΘΕΜΑ 31ο:Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 1112/2021, 1197/2021 και 84/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2022 ΑΔΑ:9ΨΝ87ΛΗ-ΥΔ3

ΘΕΜΑ 32ο:Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 1380/2021 και 1556/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 66.287,52€ ανευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 230123/6427/15-10-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2022 ΑΔΑ:6ΡΡΧ7ΛΗ-ΔΡΔ

ΘΕΜΑ 33ο:Τροποποίηση μαθητικού δρομολογίου και νέου δρομολογίου στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 333_2022 ΑΔΑ:68Δ27ΛΗ-ΡΙΨ

ΘΕΜΑ 34οιορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Σωτηρίου Μαράντου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2022 ΑΔΑ:ΩΔΩΝ7ΛΗ-286

ΘΕΜΑ 35οιορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Αθανασίου Κατσέλη κλπ (συν. 5)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2022 ΑΔΑ:Ψ82Χ7ΛΗ-Θ7Υ

ΘΕΜΑ 36οιορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Νικολάου Πολυζώη κλπ (συν. 20)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2022 ΑΔΑ:67ΦΘ7ΛΗ-ΣΝΖ

ΘΕΜΑ 37οσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου και πληρωμής απαίτησης βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2022 ΑΔΑ:Ω3ΛΞ7ΛΗ-Η2Ζ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Πολεμικού Μουσείου για το ενταγμένο στην 9η τροποποίηση (τροπ. 09) του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338_2022 ΑΔΑ:ΩΝΗΩ7ΛΗ-ΔΘΒ

ΘΕΜΑ 39ογκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας «Στερεάς Ελλάδας», της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και του Δήμου Λαμιέων για την : Υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».