7η Συνεδρίαση 2023 – (17-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2023 ΑΔΑ: 6Υ997ΛΗ-ΕΝ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της αριθμ. 16/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2023 ΑΔΑ: 6ΘΟΛ7ΛΗ-2Β5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Διόρθωση της υπ’αριθμ. 166/14.02.2023 με ΑΔΑ:Ψ56Β7ΛΗ-ΣΧΣ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό υπολόγου στην παράγραφο Γ.α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2023 ΑΔΑ: 9ΓΟΟ7ΛΗ-0ΗΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ITB, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο της Γερμανίας  από 79/3/2023 στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin, Einfahrt Tor 25 (Jafféstrasse)14055 Berlin, Deutschland -συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2023 ΑΔΑ: 6ΞΘΝ7ΛΗ-3Υ3

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.οικ.17721/26-01-2023 με ΑΔΑ:9ΑΥΜ7ΛΗ-ΠΕΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις).

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2023 ΑΔΑ: ΨΩ4Γ7ΛΗ-ΝΔΘ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.24801/06-02-2023 με ΑΔΑ:ΨΒΟΚ7ΛΗ-ΚΤ8 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (φαινόμενο «Μπάρμπαρα» 04-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2023 ΑΔΑ: Ψ8Α97ΛΗ-Ζ7Σ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για εκτέλεση επειγουσών εργασιών βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 30-12-2019 & 7-1-2020 (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)» της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2023 ΑΔΑ: 6ΥΩΑ7ΛΗ-84Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ – υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 48 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 5 ΚΑΙ 4», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566, προϋπολογισμού 1.814.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2023 ΑΔΑ: 6ΞΥΤ7ΛΗ-ΜΛ6

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.