7η Συνεδρίαση 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/11-02-2019, Έκτακτο θέμα 1ο