6η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (12-05-2021)

6η Πρόσκληση (Τακτική) Π.Σ.  2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2021 6ΛΦΡ7ΛΗ-Υ2Υ Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2021 ΨΔ467ΛΗ-ΙΜ0 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2021 ΨΤΕΕ7ΛΗ-ΣΧ8 Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 53 _2021 ΨΥ1Ζ7ΛΗ-Δ1Ν Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2021 61ΨΜ7ΛΗ-27Ι Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2021 6Θ3Η7ΛΗ-Β2Ψ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025

Σχολιάστε