6η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 01-09-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

199_2020 Ω8ΘΘ7ΛΗ-ΖΞ5

Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

200_2019 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ

Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει