6η Συνεδρίαση 2023 – (14-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2023 ΑΔΑ: 6Δ057ΛΗ-ΘΜ4

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 47/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9Ε3Ω7ΛΗ-ΝΑΙ, 48/7-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡ7ΛΗ-ΦΧ5), 49/13-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΛΛ7ΛΗ-ΚΓΒ), 50/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΩΧΟ7ΛΗ-6ΡΜ), & 51/27-12-2022 (ΑΔΑ: 9Η6Ψ7ΛΗ-3ΙΦ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2023 ΑΔΑ: 9Ο8Σ7ΛΗ-Τ1Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξώδικης γνωστοποίησης με πρόσκληση σε ένορκη βεβαίωση (σχετικά με την αγωγή της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»).

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2023 ΑΔΑ: ΨΒ7Ρ7ΛΗ-9Ν1

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Γεωργίου Τζιμίκου και Κωνσταντίνου Τζιμίκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2023 ΑΔΑ: ΩΧΠΚ7ΛΗ-ΖΒΦ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Ελένης χας Φώτιου Σωτηρίου, Άννας χας Γεωργίου Βυλλιώτη, Κυριακής Βυλλιώτη και Χαρίλαου Βυλλιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2023 ΑΔΑ: Ω8327ΛΗ-ΡΧΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αρ. πρωτ. ΠΡ122/2018 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2023 ΑΔΑ: ΩΧ067ΛΗ-ΣΤΖ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αρ. πρωτ. ΠΡ123/2018 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2023 ΑΔΑ: Ψ2297ΛΗ-Κ2Φ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2023 ΑΔΑ: 9Θ9Ι7ΛΗ-Ζ57

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» για δύο έτη 2023 – 2025, προϋπολογισμού 206.902,11€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% & ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2023 ΑΔΑ: ΨΚΕΔ7ΛΗ-9ΙΦ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) αποστολής της 32/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 87.939,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 32/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2023 ΑΔΑ: 6Σ5Σ7ΛΗ-Ε90

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) αποστολής της 33/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 103.469,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 33/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2023 ΑΔΑ: 9ΓΥ07ΛΗ-ΟΦΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) μεταφοράς μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης στον ορεινό και δύσβατο νομό Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) ΚΥΑ με θέμα: « Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ ….. Περιφέρειες» & β) των όρων της σχετικής Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2023 ΑΔΑ: Ω8Ρ47ΛΗ-Ψ0Σ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 9ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 140.769,28€ (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2023 ΑΔΑ: 6ΒΤΤ7ΛΗ-ΙΥΕ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2023 ΑΔΑ: 6ΖΔΠ7ΛΗ-ΡΧ0

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Α΄ τριμήνου 2023, & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΥΦ7ΛΗ-9Ψ9

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2023 ΑΔΑ: 6ΔΛ97ΛΗ-ΥΗΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2023 ΑΔΑ: 677Δ7ΛΗ-ΣΜΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αποζημίωσης από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2023 ΑΔΑ: 6Σ337ΛΗ-Β78

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2023 ΑΔΑ: Ψ56Β7ΛΗ-ΣΧΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2023 ΑΔΑ: ΨΕ977ΛΗ-ΩΗ5

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου του τομέα ορεινής, δασικής πολιτικής και κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή, για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «27η GULFOOD FOOD & HOSPITALITY SHOW», 20 – 24 Φεβρουαρίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο World Trade CenterΝτουμπάι-Η.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2023 ΑΔΑ: 67Ε07ΛΗ-ΧΨΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας για τη συμμετοχή του στην 44η Διεθνή Τουριστική Έκθεση “International Fair of Tourism (IFT) 2023”, 23 – 26 Φεβρουαρίου 2023, στο Βελιγράδι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2023 ΑΔΑ: ΨΖ1Μ7ΛΗ-Π9Η

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική έκθεση TTR 2023, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 23-26/02/2023, στον εκθεσιακό χώρο «CENTRUL EXPOZITIONAL ROMEXPO» (Marasti Blvd, nr. 65-67 C.P. 32-3, cod 011465, Bucuresti, Romania).

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2023 ΑΔΑ: 6Φ857ΛΗ-Γ18

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στον χείμαρρο Σκίτσα και στον χείμαρρο Πλείστο», προϋπολογισμού 241.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2023 ΑΔΑ: 68837ΛΗ-ΞΥΩ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας», προϋπολογισμού 119.040,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2023 ΑΔΑ: ΨΝ3Τ7ΛΗ-Η5Η

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης δήμου Δελφών (περιοχή Επταλόφου-Προσάκου, Δεσφίνας-«Κτήμα Κλέτσα»), προϋπολογισμού 670.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΔΗ7ΛΗ-ΖΥΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», προϋπολογισμού 7.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2023 ΑΔΑ: Ψ8817ΛΗ-24Ο

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικού ποσού 430.623,78 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2023 ΑΔΑ: 6Φ487ΛΗ-Ν1Α

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δ. Χαλκιδέων – Β΄ Φάση», συμβατικού ποσού 678.526,91 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2023 ΑΔΑ: 69ΤΔ7ΛΗ-ΥΗΙ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Μεσσαπίου & των παραποτάμων αυτού», συμβατικού ποσού 3.535.896,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2023 ΑΔΑ: 6ΩΛΒ7ΛΗ-4ΔΤ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού», προϋπολογισμού 143.150,93 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2023 ΑΔΑ: 9ΨΓΩ7ΛΗ-ΘΣΠ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας & Κόμβων, Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισμού 550.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2023 ΑΔΑ: 6ΦΡ37ΛΗ-ΨΝΑ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-3.1 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας-γραφείων) & χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας (2021ΕΠ06600004)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2023 ΑΔΑ: 9ΧΑΗ7ΛΗ-ΥΣ7

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24920/6-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:9ΨΘΛ7ΛΗ-ΘΘΔ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 5-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2023 ΑΔΑ: 6ΗΩΘ7ΛΗ-Ε3Φ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 24503/04-02-2023 απόφασης με ΑΔΑ:9ΚΗΣ7ΛΗ-1ΓΥ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος, για την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου με κωδ. ονομασία ”ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ” (”BARBARA”), από τις 4/02/2023, στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2023 ΑΔΑ: 9ΜΦΓ7ΛΗ-Χ5Μ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».