5ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε.Εύβοιας

5ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων ολ. φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε.Εύβοιας