5η Συνεδρίαση 2023 – (07-02-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2023 ΑΔΑ: 6ΙΘΥ7ΛΗ-ΟΒ1

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για κατάθεση αίτησης-κλήσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατόπιν της υπ’ αριθ 4343/2022 μη οριστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών [σχετικά με τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2023 ΑΔΑ: ΨΟΘΞ7ΛΗ-ΠΧΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή των Νικολάου Ντάλλα, Ηλία Ντάλλα και Σταυρούλας Ντάλλα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2023 ΑΔΑ: 6Ψ7Β7ΛΗ-95Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Βοιωτίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2023 ΑΔΑ: 99ΘΣ7ΛΗ-ΖΡΙ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Φωκίδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2023 ΑΔΑ: ΩΜΙΑ7ΛΗ-ΜΘ0

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Ευρυτανίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2023 ΑΔΑ: 649Ε7ΛΗ-29Α

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά ΠΕ Φθιώτιδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2023 ΑΔΑ: ΨΒ2Υ7ΛΗ-ΧΤΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 , 2020 & 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119 _2023 ΑΔΑ: 64ΠΟ7ΛΗ-5ΘΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2023 ΑΔΑ: 9Θ157ΛΗ-4ΗΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος Π.Ε. Βοιωτίας εκτός ορίων νομού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2023 ΑΔΑ: 9ΩΩ77ΛΗ-ΓΦΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στους προσωρινούς αναδόχους της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους, σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ‘’ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ’’ ) και την παράγραφο 4.4.1 της αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2023 ΑΔΑ: Ψ53Χ7ΛΗ-ΞΓ7

ΘΕΜΑ 11ο: Σχεδιασμός νέων δρομολογίων [56 και 57], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2023 ΑΔΑ: 6ΠΓ87ΛΗ-2ΙΘ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 94/31-01-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 και 16ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών πρόσκληση με αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-2022 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2023 ΑΔΑ: 9ΛΥΜ7ΛΗ-ΖΡ7

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 95/30-01-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 52.440,96€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 18ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022) και β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022 18η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011509986).

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2023 ΑΔΑ: 67ΤΗ7ΛΗ-65Ε

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της αριθμ. 7591/12-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ0Ι37ΛΗ-ΑΜΔ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2023, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 286902/20-12-2022 20ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011865952).

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2023 ΑΔΑ: 98207ΛΗ-9Γ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 28.4/30-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 31-01-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και διόρθωση της αρ. 20/10-01-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2023 ΑΔΑ: Ω8497ΛΗ-ΣΕΞ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του πρακτικού 29.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 29/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 188253/5565/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011108755 2022-08-17) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 368.792,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 170563).

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2023 ΑΔΑ: ΨΒΣΜ7ΛΗ-Ω67

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2023 ΑΔΑ: 9Τ1Τ7ΛΗ-Α5Ω

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2023 ΑΔΑ: ΨΔΑΝ7ΛΗ-ΗΘ4

ΘΕΜΑ 19: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2023 ΑΔΑ: ΨΥΥ37ΛΗ-421

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2023 ΑΔΑ: 99ΒΨ7ΛΗ-ΟΕ2

ΘΕΜΑ 21ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 B) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023 και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΑΣ7ΛΗ-Ρ29

ΘΕΜΑ 22ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΡΟΣΚΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ με το ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, με κωδικό αριθμό ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008) της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2023 ΑΔΑ: 9ΑΒΥ7ΛΗ-Μ40

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 192680 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισμού 430.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2023 ΑΔΑ: 6ΛΑ67ΛΗ-ΙΝΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190790 του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ»προϋπολογισμού 137.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2023 ΑΔΑ: ΩΝΦ07ΛΗ-7Δ4

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190175 του υποέργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022(Β΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 750.000,00€ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2023 ΑΔΑ: Ω87Ε7ΛΗ-ΝΚΜ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α’ ΦΑΣΗ) » προϋπολογισμού 550.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2023 ΑΔΑ: 6ΜΓΗ7ΛΗ-Υ1Ω

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση φακέλου και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.045.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την κλειστή διαδικασία των άρθ. 28, 84 και 51 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2023 ΑΔΑ: 927Φ7ΛΗ-6ΞΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση φακέλου και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.410.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με την κλειστή διαδικασία των άρθ. 28, 84 και 51 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2023 ΑΔΑ: 9ΤΒΚ7ΛΗ-31Σ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011)» και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276901/08-12-2022 (ΑΔΑ: 67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών, κατόπιν περιστατικού ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2023 ΑΔΑ: ΩΧΞΓ7ΛΗ-ΙΦ7

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 19114/27-01-2023 με ΑΔΑ:9ΚΒΛ7ΛΗ-4ΗΛ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις -χιονοπτώσεις από 26/01/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2023 ΑΔΑ: 6ΥΞΙ7ΛΗ-Υ0Β

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 17510/26-01-2023 με ΑΔΑ:6Φ6Υ7ΛΗ-ΠΞΗ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος, και εργασίες αποκατάστασης πλημμυρικών φαινομένων-κατολισθήσεις, από την 26/01/2023, στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2023 ΑΔΑ: 6ΟΔΓ7ΛΗ-ΒΝΨ

ΘΕΜΑ 32ο: : Έγκριση της υπ’αριθμ.οικ.21181/31-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ25Ζ7ΛΗ-Κ1Ψ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων από τις 26-01-2023 στο Νομό Ευβοίας και χιονοπτώσεων από τις 30-01-2023 στην περιοχή της Δίρφυς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2023 ΑΔΑ: 66ΙΨ7ΛΗ-34Σ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 21251/31-01-2023 με ΑΔΑ:9Δ9Κ7ΛΗ-80Χ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 25/01/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2023 ΑΔΑ: ΨΠ7Ω7ΛΗ-3ΘΛ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2023 ΑΔΑ: 90ΥΠ7ΛΗ-541

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 1/2-2-2023 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2023 ΑΔΑ: ΩΧΜ67ΛΗ-ΡΛΔ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του αριθμ. 1 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).