5η Συνεδρίαση 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/28-01-2019, θέμα 46ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/28-01-2019, Έκτακτο θέμα 4ο