51η Συνεδρίαση 2022 – (27-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1762_2022 ΑΔΑ: ΩΖΔΨ7ΛΗ-8ΥΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1 (23-12-2022) και Πρακτικού Συνεδρίασης 2 (24-12-2022) της Επιτροπής αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας -γραφείων) & χωρών υγιεινής (wc) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας» (Α/Α: 163669).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1763_2022 ΑΔΑ: ΩΔΨΜ7ΛΗ-Θ58

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση συναφθείσας σύμβασης «Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας ετών 2018-2019»,ως προς την διάρκειά της χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1764_2022 ΑΔΑ: Ψ8227ΛΗ-6Δ2

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1765_2022 ΑΔΑ: ΨΕΒ57ΛΗ-6ΩΦ

ΘΕΜΑ 2ο:Συγκρότηση α) επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών και β) επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών για το έτος 2023 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1766_2022 ΑΔΑ: ΨΡΜΖ7ΛΗ-ΘΝΒ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2020» της Π.Ε. Ευρυτανίας αναδόχου “Ι. Παππάς & ΣΙΑ Ο.Ε.” ,λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1767_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΤΥ7ΛΗ-ΚΥΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση εν μέρει των υπ’ αριθμ 1379/11-10-2022 (ΑΔΑ:ΩΖΠΨ7ΛΗ-6ΚΡ) και 1234/6-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και του εγκριθέντος σε αυτές Νο 3/19-09-2022 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073), σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1784-1785/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1768_2022 ΑΔΑ: ΩΖΓΟ7ΛΗ-8ΣΘ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1769_2022 ΑΔΑ: 6ΣΓ77ΛΗ-71Δ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1770_2022 ΑΔΑ: ΩΖΓΠ7ΛΗ-ΨΘΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/13-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 4.4, 6.1, 6.2 και 7.1 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού #175.407,92# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5% στο δρομολόγιο 7.1.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1771_2022 ΑΔΑ: 62Θ87ΛΗ-ΘΥΩ

ΘΕΜΑ 8ο: Α) Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 & 4.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ,συνολικού προϋπολογισμού 119.233,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .Η ανάθεση του ανωτέρου έργου θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού λόγω ότι υπήρξαν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές σε προηγούμενη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης μεταφοράς μαθητών. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022). Γ) Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1772_2022 ΑΔΑ: 6Ω9Χ7ΛΗ-5ΛΔ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α)του υπ’ αριθμ. 87/24-10-2022 (ολοκληρώθηκε 12-12-2022) πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022). β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011051700).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1773_2022 ΑΔΑ: 68Ξ27ΛΗ-ΖΕΡ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ 90/14-10-2022(ολοκληρώθηκε 13-12-2022) πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 105.144,20€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 16ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-2022). β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για την με αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-20222 16η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011098780 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774_2022 ΑΔΑ: ΨΩ827ΛΗ-ΗΦ9

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του πρακτικού 20.7/16-12-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 20-12-2022) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για αντικατάσταση οχήματος της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 135979).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1775_2022 ΑΔΑ: Ω3ΕΦ7ΛΗ-896

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1776_2022 ΑΔΑ: ΨΦ4Ν7ΛΗ-Ι5Ι

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1777_2022 ΑΔΑ: ΩΔΥΕ7ΛΗ-ΙΜΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1778_2022 ΑΔΑ: ΩΑΣΣ7ΛΗ-ΜΔΖ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.276904/08-12-2022 με ΑΔΑ:9Τ7Ρ7ΛΗ-ΥΘΣ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας,μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών περίπου εβδομήντα (70) παράνομων εισερχομένων αλλοδαπών, που εντοπίστηκαν στις 02/10/2022 σε δύσβατη ορεινή περιοχή στο Θύμι Καρύστου Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1779_2022 ΑΔΑ: 6ΡΕΣ7ΛΗ-ΘΝΘ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.276901/08-12-2022 με ΑΔΑ:67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών δέκα εννέα (19) καθώς και την πιθανή ανεύρεση επιπλέον σορών, κατόπιν περιστατικού ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1780_2022 ΑΔΑ: ΩΣΗ27ΛΗ-764

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 51182/232/9-3-2022 (ΑΔΑ: Ψ9087ΛΗ-1ΧΤ), 174497/719/8-8-2022 (ΑΔΑ: 6Κ737ΛΗ-5ΞΝ), 182269/756/8-8-2022 (ΑΔΑ: 69ΛΞ7ΛΗ-4ΚΠ), 192468/810/24-8-2022 (ΑΔΑ: 9Ξ3Ω7ΛΗ-80Ο), 200366/839/5-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΙΩ7ΛΗ-ΑΜ9), 200378/840/5-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΝΘ7ΛΗ-3Γ4) & 227530/942/5-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟ7ΛΗ-ΒΝΠ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κ.λ.π. που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1781_2022 ΑΔΑ: 62ΞΓ7ΛΗ-ΠΘ5

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1782_2022 ΑΔΑ: ΩΑ5Β7ΛΗ-Ξ9Δ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου :«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1783_2022 ΑΔΑ: 6ΔΙΘ7ΛΗ-5Θ8

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.263566/22-12-2022 σε oρθή επανάληψη με ΑΔΑ:Ψ85Χ7ΛΗ-5ΩΨ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή εκχιονιστικών λόγω χιονοπτώσεων – παγετού για το έτος 2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1784_2022 ΑΔΑ: Ω2ΙΔ7ΛΗ-ΤΡΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, για τη λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κ.λ.π. που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1785_2022 ΑΔΑ: 9Κ727ΛΗ-1ΣΡ

ΘΕΜΑ 22ο :Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 700.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,αναδόχου “ΑΕΤΕΘ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1786_2022 ΑΔΑ: 6ΞΔ37ΛΗ-ΨΞΑ

ΘΕΜΑ 23ο :Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1787_2022 ΑΔΑ: Ψ7Θ77ΛΗ-4ΝΔ

ΘΕΜΑ 24ο :Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 399.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1788_2022 ΑΔΑ: 6Ι8Γ7ΛΗ-0ΨΛ

ΘΕΜΑ 25ο: Αποζημίωση αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.070.052,04 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου ε.ε. “ ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1789_2022 ΑΔΑ: 62ΤΨ7ΛΗ-Η1Ψ

ΘΕΜΑ 26ο :Έγκριση Μελετών (Υδρολογική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέτη Υδραυλικών έργων, Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Η/Μ,Περιβαλλοντική Μελέτη τροποποίησης, Μελέτη Κτηματολογίου, Μελέτη Σήμανσης –ασφάλισης, Τεύχη ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης) της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 128 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»” της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1790_2022 ΑΔΑ: 9ΥΤΕ7ΛΗ-ΤΙΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ» της Π.Ε. Εύβοιας με προϋπολογισμό 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1791_2022 ΑΔΑ: 6ΨΚΖ7ΛΗ-ΕΝ0

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση επιμήκυνσης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» ποσού 151.755,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1792_2022 ΑΔΑ: ΨΠΟ17ΛΗ-1ΜΒ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 19 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ)» της Π.Ε. Εύβοιας, ποσό 2.106.752,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου :«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1793_2022 ΑΔΑ: 6Φ7Ζ7ΛΗ-ΥΞ4

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» ,της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1794_2022 ΑΔΑ: ΨΡΜΟ7ΛΗ-4Ι8


ΘΕΜΑ 31
ο: ΄Εγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020» αναδόχου: “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1795_2022 ΑΔΑ: 9ΤΣΔ7ΛΗ-1ΥΞ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190790 του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1796_2022 ΑΔΑ: 6Ο7Ι7ΛΗ-ΙΩ5

ΘΕΜΑ 33ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργουΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1797_2022 ΑΔΑ: 68ΛΤ7ΛΗ-Ο3Ξ

ΘΕΜΑ 34ο:Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-966, με κωδικό: 2020ΜΠ96600014 έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ».Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1798_2022 ΑΔΑ: 65ΞΧ7ΛΗ-6ΘΙ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-966, με κωδικό: 2020ΜΠ96600016 έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΟ 3 ΛΑΜΙΑΣ – ΜΠΡΑΛΛΟΥ, (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.4+300 ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1799_2022 ΑΔΑ: ΨΘΠ17ΛΗ-7ΣΞ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΒΑΕΝΟΡΡΕΜΑ, ΣΑΠΟΥΝΟΡΕΜΜΑ, ΡΕΜΑ ΑΧΙΝΟΥ, ΡΕΜΑ ΒΕΛΛΙΑΣ, ΡΕΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΡΕΜΑ ΓΛΥΦΑΣ, ΣΠΑΡΤΟΡΕΜΜΑ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1800_2022 ΑΔΑ: 9Ω2Θ7ΛΗ-Η6Κ

ΘΕΜΑ 37: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΡΤΣΑΛΙ” ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΩΝ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1801_2022 ΑΔΑ: 97ΡΟ7ΛΗ-ΨΥΨ

ΘΕΜΑ 38ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-066 με κωδικό 2018ΜΠ06600008 έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1802_2022 ΑΔΑ: ΩΜΔΠ7ΛΗ-Α1Φ

ΘΕΜΑ 39ο:Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αγράφων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-066 με κωδικό 2018ΜΠ06600009 έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1803_2022 ΑΔΑ: 9ΟΡΘ7ΛΗ-ΑΥ0

ΘΕΜΑ 40ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-066 με κωδικό 2018ΜΠ06600006 έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΓΔΟΒΑ».Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1804_2022 ΑΔΑ: 6ΑΣΕ7ΛΗ-ΝΤΞ

ΘΕΜΑ 41ο:Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-066 με κωδικό: 2016ΜΠ06600011 έργο με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1805_2022 ΑΔΑ: ΨΕΠ57ΛΗ-116

ΘΕΜΑ 42ο:Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-966, με κωδικό: 2020ΜΠ96600017 έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 4 ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 48». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1806_2022 ΑΔΑ: 6ΓΣΛ7ΛΗ-ΧΨΜ

ΘΕΜΑ 43ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην ΣΑΜΠ-966, με κωδικό: 2020ΜΠ96600018 έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 21: ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1807_2022 ΑΔΑ: ΨΝ5Κ7ΛΗ-ΘΣ5

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Σετρεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών» και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.