50η Συνεδρίαση 2022 – (20-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1720_2022 ΑΔΑ: ΨΜ6Ο7ΛΗ-ΟΙΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/13-12-2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2023, 2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1721_2022 ΑΔΑ: 681Η7ΛΗ-Λ51

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 40/19-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΖΑ7ΛΗ-9ΣΘ, 41/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ87ΛΗ-ΔΣΘ), 42/0211-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΘΖ7ΛΗ-ΝΚΕ), 43/08-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΧ7ΛΗ-Ξ6Θ), 45/15-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΝ7ΛΗ-2ΗΨ) & 46/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΓ37ΛΗ-ΨΝΒ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1722_2022

*Προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων 32, 17, 18, 19, 23 & 33

ΑΠΟΦΑΣΗ 1723_2022 ΑΔΑ: 6Κ187ΛΗ-Θ5Ε

ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1724_2022 ΑΔΑ: ΩΝ9Ζ7ΛΗ-56Κ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1725_2022 ΑΔΑ: Ψ35Γ7ΛΗ-ΥΟΟ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1726_2022 ΑΔΑ: 6ΕΚΥ7ΛΗ-Μ4Γ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1727_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΖΑ7ΛΗ-ΞΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1728_2022 ΑΔΑ: 64227ΛΗ-ΨΚ3

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 02 του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 90 και Α/Α ΟΠΣ6421-Έκδοση 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος της ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1729_2022 ΑΔΑ: ΩΜ4Ρ7ΛΗ-74Ε

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των με αριθμούς 746/2022 και 747/2022 αποφάσεων του Β’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1730_2022 ΑΔΑ: ΨΠ8Η7ΛΗ-ΗΧ5

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α259/2022 απόφασης του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1731_2022 ΑΔΑ: Ψ7447ΛΗ-Η36

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 4 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Βασίλειου Ρηγάκη του Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1732_2022 ΑΔΑ: 6Δ587ΛΗ-Ι48

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό A595/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1733_2022 ΑΔΑ: Ω82Π7ΛΗ-ΟΘΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 76/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1734_2022 ΑΔΑ: ΩΔ0Ζ7ΛΗ-ΤΜΗ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης (2) δύο συμβάσεων για «Προμήθεια υλικών / ηλεκτρολογικά & Προμήθεια υλικών / οικοδομικά, στα πλαίσια της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας» ως προς την διάρκειά τους, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1735_2022 ΑΔΑ: 6ΟΟΝ7ΛΗ-ΧΑ4

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1736_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΔΛ7ΛΗ-ΛΙΦ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1737_2022 ΑΔΑ: 61ΔΛ7ΛΗ-Κ1Ε

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1738_2022 ΑΔΑ: 6ΥΨΛ7ΛΗ-8ΙΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση δρομολογίων και συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1739_2022 ΑΔΑ: 9ΕΕ77ΛΗ-ΖΓΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών έτους 2022, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1740_2022 ΑΔΑ: 9ΕΑΧ7ΛΗ-1ΓΚ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1741_2022 ΑΔΑ: 9ΞΛΞ7ΛΗ-Ζ0Ι

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών (αντιολισθητικές αλυσίδες μηχανημάτων) από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τη ΣΑΕΠ566 της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1742_2022 ΑΔΑ: ΨΣΝΗ7ΛΗ-ΓΗΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1743_2022 ΑΔΑ: ΨΔ8Σ7ΛΗ-8Ι2

      1. ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1744_2022 ΑΔΑ: 93867ΛΗ-ΨΜΦ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Δύστου», προϋπολογισμού 550.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1745_2022 ΑΔΑ: 6ΖΚΧ7ΛΗ-Ι7Ξ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (Β’ Φάση)», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1746_2022 ΑΔΑ: ΨΠΣ17ΛΗ-Ω45

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο εκκλησιαστικό λύκειο Λαμίας», προϋπολογισμού 95.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1747_2022 ΑΔΑ: Ω8ΡΡ7ΛΗ-ΨΤΗ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών – βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακής οδού Mπαγασάκι – Φιδάκια Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 350.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1748_2022 ΑΔΑ: Ψ80Ο7ΛΗ-3ΙΖ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 395.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1749_2022 ΑΔΑ: ΨΒΡΥ7ΛΗ-ΕΗΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1750_2022 ΑΔΑ: ΨΖΓΞ7ΛΗ-Σ8Β

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 930.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1751_2022 ΑΔΑ: 9ΖΖΣ7ΛΗ-ΤΡ2

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1752_2022 ΑΔΑ: ΨΟ0Θ7ΛΗ-ΚΡ1

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1753_2022 ΑΔΑ: 9ΠΟΝ7ΛΗ-ΑΛΨ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1754_2022 ΑΔΑ: 9Β267ΛΗ-Ο3Ω

ΘΕΜΑ 31ο: Υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παρoχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου», προϋπολογισμού 2.700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με το άρθρο 164 του νόμου 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1755_2022 ΑΔΑ: 93ΨΩ7ΛΗ-Χ1Β

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 279281/12-12-2022 απόφασης με ΑΔΑ: 6ΣΥ17ΛΗ-ΡΘ8 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Βροχοπτώσεις – Φαινόμενα Εύα και Γαία).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1756_2022 ΑΔΑ: ΨΣ187ΛΗ-9ΒΡ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 278500/12-12-2022 απόφασης με ΑΔΑ: 61MK7ΛΗ-ΟΜ6″>GR”>7ΛΗ-ΟΜ6 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 11/12/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1757_2022 ΑΔΑ: ΨΗΔΩ7ΛΗ-0Η9

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1758_2022 ΑΔΑ: 94ΒΥ7ΛΗ-ΗΚ2

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις και γενικότερα για την εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, β) για πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών από έντονα φαινόμενα που υπάγονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023, γ) για παροχή υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1759_2022 ΑΔΑ: 69ΕΒ7ΛΗ-ΓΒΞ

ΘΕΜΑ 38ο: Κατανομή της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1760_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ζ67ΛΗ-ΖΚΓ

ΘΕΜΑ 39ο: Α. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 26-07-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, της “Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” και των “Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας” για το έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.