4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (19-05-2020)

4η Πρόσκληση Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2020 ΩΚΠΡ7ΛΗ-0ΔΚ

Απόφαση εισαγωγής τριών (3) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2020 ΨΙ1Ψ7ΛΗ-Ζ16

Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2020 Ρ8ΓΟ7ΛΗ-54Α

«Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2020 Ψ55Π7ΛΗ-ΘΗ8

«Πρόταση Ψηφίσματος για το νόμο δήθεν προστασίας του Περιβάλλοντος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2020 ΡΠ3Γ7ΛΗ-ΜΨΔ

Πρόταση αποστολής των, δια των ανωτέρω ψηφισμάτων, θεμάτων του Νόμου 4685/2020, «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2020 Ρ13Τ7ΛΗ-5ΥΖ

«Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Σχολιάστε