4η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 21-06-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

123_2019 Ω7ΦΖ7ΛΗ-ΑΔΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

124_2019 Ψ9Ρ67ΛΗ-ΙΘΨ

Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

125_2019 Ω1ΦΦ7ΛΗ-ΛΨΒ

Εισήγηση για υλοποίηση προγράμματος Μαθητείας ΕΠΑΛ

126_2019 ΩΧΜ47ΛΗ-ΘΣΝ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

127_2019 6ΘΗΔ7ΛΗ-66Η

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο 2019

128_2019 Ω7ΦΜ7ΛΗ-7Ω6

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας

129_2019 6ΓΑΔ7ΛΗ-Ι8Β

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην Γεν Συνέλευση της “Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας”

130_2019 ΩΕΔ37ΛΗ-ΕΤΝ

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β΄)».

131_2019 ΩΥΥΩ7ΛΗ-ΠΡΒ

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄)

132_2019 ΩΑΙΝ7ΛΗ-Σ2Ψ

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α΄)».

133_2019 6ΔΩΠ7ΛΗ-6Ο0

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 03)

134_2019 6ΛΨΙ7ΛΗ-ΥΞΙ.

Έγκριση 2ης τροποποίησης (τροπ. 02) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019

135_2019 ΩΖΡΚ7ΛΗ-2ΒΣ

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019

136_2019 6ΣΨΤ7ΛΗ-9Ψ9

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 02)

137_2019 6ΙΕ87ΛΗ-5ΧΒ

Διόρθωση στην αρ. 58/2019 απόφαση Π.Σ.

138_2019 ΩΦΠΘ7ΛΗ-07Ρ

Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας)”

139_2019 6Υ9Η7ΛΗ-Μ59

Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

140_2019 ΩΤ8Χ7ΛΗ-ΓΗ0

Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ έργων και ένταξης νέων έργων στην ΣΑΜΠ066 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

141_2019 917Θ7ΛΗ-ΛΣΚ

Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

142_2019 6ΣΒΡ7ΛΗ-Ψ93

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600006 «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

143_2019 Ψ7ΧΠ7ΛΗ-7Θ4

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

144_2019 ΨΡΦΑ7ΛΗ-Μ4Α

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

145_2019 9ΡΖΠ7ΛΗ-ΛΞΣ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

146_2019 ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

147_2019 9ΩΨ07ΛΗ-47Ω

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

148_2019 ΨΖΡΕ7ΛΗ-Ι6Ε

Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

149_2019 ΩΟ8Ω7ΛΗ-6ΙΠ

Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

150_2019 9ΩΖ57ΛΗ-Δ3Φ-1

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

151_2019 ΨΤΡΑ7ΛΗ-ΜΛΔ-1

Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔ ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

152_2019 ΩΑ497ΛΗ-Σ2Ε

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

153_2019 9ΩΠΑ7ΛΗ-ΟΤΟ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

154_2019 ΩΙΝΦ7ΛΗ-Ρ5Η

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

155_2019 9ΠΨΛ7ΛΗ-ΙΘΤ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

156_2019 6ΔΤ07ΛΗ-Α6Ρ

Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

157_2019 6ΓΑΘ7ΛΗ-Α27

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

158_2019 9ΟΧΔ7ΛΗ-Ι1Ε

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΣΑΓΜΑΤΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

159_2019 ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: “Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

160_2019 6ΩΨ07ΛΗ-3ΞΛ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΣΤΕΝΩΜΑ », εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

161_2019 Ψ06Ν7ΛΗ-Ρ1Κ

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

162_2019 ΨΖ797ΛΗ-8ΨΔ

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

163_2019 6ΖΔΣ7ΛΗ-Η6Θ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

164_2019 692Ζ7ΛΗ-ΟΡ8

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥMΗΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

165_2019 Ω6ΥΣ7ΛΗ-ΩΙ1

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων, για την υλοποίηση της πράξης:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

166_2019 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ

“Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό – υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον τουρισμό στην περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδας”

167_2019 ΩΡΣΟ7ΛΗ-ΓΙΣ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2019

168_2019 ΩΑ3Γ7ΛΗ-6ΥΟ

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

169_2019 6ΣΨ57ΛΗ-Φ9Ε

Έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπάνης για τα τέκνα των υπαλλήλων της Π. Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019

170_2019 94ΟΗ7ΛΗ-ΩΚΨ

Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της ΠΕ Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019